نام کاربری:
کلمه عبور:
 

 مسئولین اداری آتیه سازان

................................................................................

 مدیر اداری و پشتیبانی و فروش :  سرکار خانم بهاره میر باقری

مدیر بازاریابی و فروش: جناب آقای مهدی ادریسی

مدیر پشتیبانی سرپرستان و نمایندگان: جناب آقای حمید اربابی فرد

 ............................

 مسئول امور بیمه ای و بیمه های غیرعمر : سرکارخانم عرب

مسئول امور تحویل بیمه نامه های عمروتشکیل سرمایه : سرکارخانم جعفری

مسئول امور خدمات بیمه گری : سرکارخانم بهروزی

مسئول امور مالی : سرکارخانم کریم نژاد

مسئول دفتر : سرکارخانم قاسمی

 مسئول امور نمایندگان : آقای محمدمهدی معتمدی راد

   

                                                                             آتيـــه سازان بيمـــه سـامان

مرکــــــز تخصصـي پشتيباني

و فروش بيمه هاي زنـــــدگي

( عمـــر و تشکيـــل سرمايه)

بيمه سامان